Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 22.08.2012

Program

  1. Etický kódex voleného predstaviteľa  mestskej časti Bratislava – Ružinov - návrh
  1. TEK Energy a.s.
  1. UPN – Z Trnávka Stred – informácia
  1. Rôzne
    • Návrh  všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov  č.  /2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Ružinov č. 18/2012 z 15. mája 2012 o nájme bytov, ktorým sa určujú zásady predeľovania bytov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41, v Bratislave a ktorým sa určuje doba nájmu v bytoch vo vlastníctve mesta Bratislavy zverených do správy mestskej časti a v obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú v dome zverenom do správy mestskej časti