Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 24.01.2017 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na schválenie Dohody o urovnaní a Dodatku č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 5/2015/Zšt (Slovenský zväz ľadového hokeja, mestská časť Bratislava-Ružinov, Ružinovský športový klub, p.o., HK Ružinov ´99 Bratislava, a.s.)
  3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2017 zo dňa ....... 2017 o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava
  4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2017 zo dňa .../2017 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Bordáčova 2, 821 03 Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov
  5. Návrh na schválenie nájmu z dôvodu osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe ZŠ Borodáčova 2, 821 03 Bratislava pre OZ ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava, IČO 30851581
  6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2017 zo dňa .../2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
  7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2017 zo dňa ..../2017 o kronike mestskej časti Bratislava-Ružinov.
  8. Návrh na rozšírenie náplne činnosti Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
  9. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov o výmere 158 m2 v objekte bývalých detských jaslí na Haburskej 2 v Bratislave pre MUDr. Katarínu Rehákovú, bytom Bajzova 14, 82108 Bratislava, z dôvodu osobitného zreteľa
  10. Rôzne