Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 06.12.2016 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na schválenie Zmluvy o združení, ktorá má byť uzatvorená podľa ust. § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Hlavné mesto SR Bratislava, MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a Mestská časť Bratislava – Ružinov za účelom zhromaždenia finančných prostriedkov na vybudovanie nového Domu smútku na cintoríne Prievoz v Mestskej časti Bratislava – Ružinov
  3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2017 – 2019
  4. Návrh na 1. Reštrukturalizáciu spoločnosti RPV – PS, a. s. alebo 2. Kapitalizáciu pohľadávok MČ Bratislava - Ružinov
  5. Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 80, 87 a 91 Štatútu
  6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia ..../2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 13. 12. 2016
  7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2016 zo dňa 13. 12. 2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Ružinov
  8. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve uzatvorenej dňa 13. 3. 2013 s Ružinovským podnikom verejno-prospešných služieb, a. s. so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064
  9. Rôzne