Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 13.06.2012

Program

  1. Informácia ohľadom mestskej parkovacej politiky
  2. Billa, Bajkalská – stavebné povolenie na prístavbu, informácia
  3. Bioenergetické centrum a centrum zhodnocovania odpadov, Bioenergetický komplex, Vlčie hrdlo, Bratislava – zámer EIA
  4. a) Prehľad postupu a časovej osi pri obstarávaní územných plánov zón a vyhlásení stavebnej uzávery – informácia

        b)Návrh postupu rozšírenia hraníc územného plánu zóny Trnávka, Krajná – Bočná.

   5.  Rôzne