Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 15.11.2016 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh 2. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov
  3. Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva
  4. Schválenie Dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava – Ružinov a mestom Mtskheta
  5. Zmena  stanov spoločnosti  CULTUS Ružinov, a. s.  so sídlom na Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 35 874 686
  6. Rôzne