Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 30.05.2012

Program

 1. Canis Center Eddy Slovakia – nájom, zaradený na prerokovanie do komisií podľa zápisu z OP zo dňa 22.5.2012
 1. Oriešková – zmena stavby pred dokončením
 1. Dostavba a prístavba administratívnej budovy Lidl, Ružinovská - informácia
 1. Pharos – informácia o stave konaní v zámere Pharos najmä s ohľadom na premostenie Hradskej ulice
 1. Prokurátor –Združenie občanov Líščie Nivy - parkovisko Palkovičova - informácia
 1. Prehľad postupu a časovej osi pri obstarávaní územných plánov zón a vyhlásení stavebnej uzávery - informácia
 1. Rôzne
  • Business Center Bajkal 2, Bajkalská ulica – Dopravná štúdia – doplnenie materiálu    k zasadnutiu komisie 10.5.2012
  • informácia zo stavebného úradu, referátu územného plánovania, referátu     životného prostredia o spisoch, ktoré sú v štádiu čakania na podpísanie     u kompetentného orgánu
  • ohlásenie stavebných úprav supermarket Billa, Bajkalská ul.,
  • VZN o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka a dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách.