Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 11.10.2016 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe Materskej školy, Stálicová 2, 821 02 Bratislava
  3. Návrh na zmenu Štatútu hl. m. SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj
  4. Dodatok č. 4 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 20. 12. 2012 v znení Dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 19. 12. 2014, Dodatku č. 2 uzatvoreného dňa 18. 3. 2015 a Dodatku č. 3 uzatvoreného dňa 22. 12. 2015
  5. Dodatok č. 1 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvoreného dňa 20. 12. 2013 medzi Mestskou časťou Bratislava – Ružinov a CULTUS Ružinov, a. s.
  6. Záver