Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 10.05.2012

Program

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č......  /2012 z 15.05.2012 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov
 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ BA – Ružinov č. ..../2012 zo dňa ...... , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 8/2011 o nájme bytov
 1. Oriešková – zmena stavby pred dokončením
 1. Omnia Business Center – Ružinov – stanovisko k investičnej činnosti
 1. Nadstavba bytového domu Košická 16, 18, Oravská 2,4 + podúrovňový parkovací dom vo dvore Oravská – Košická – Tekovská, parc.č. 9734/1, podúrovňový parkovací dom vo dvore Oravská – Košická – Trenčianska, parc.č. 9737/1
 1. Informácia o stave a rozpracovaní urbanistických štúdií – ústna informácia
 1. Business Center Bajkal - 2, Bratislava – záverečné stanovisko MČ Bratislava – Ružinov
 1. Rôzne
  • Hobbymarket Bratislava, Pharos – zámer – informácia
  • Dostavba a prístavba administratívnej budovy Lidl, Ružinovská  - informácia
  • prehľad vyjadrení k spisom zo stavebného úradu a referátu územného plánovania, ktoré stoja v podpisovom konaní  - informácia