Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 20.09.2016 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Správa o plnení rozpočtu Mestskej časti za I. polrok 2016
  3. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 393/XXX/2009 zo dňa 14. 10. 2009
  4. Rôzne