Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 22.08.2016 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Prešetrenie podnetu voči PhDr. Patrikovi Guldanovi na základe Uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 296/XVI/2016 zo dňa 21.06.2016
  3. Záver