Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 21.03.2012

Program

  1. Vstavba do podkrovia Niťová – nedokončená stavba
  2. Informácia o vydaných stavebných povoleniach od 1.1.2011 pre stavby nad 10 NP   
  3. ,,Bioenergetické centrum“ a ,,Centrum zhodnocovania odpadov“ Vlčie hrdlo-  informácia o zámere
  4. ,,Bioenergetický komplex“ Vlčie hrdlo – informácia o  zámere                                               
  5. Nadstavba bytového domu Trenčianska 37
  6. Preložka cesty II/572 – Predĺženie Galvániho ulice pri letisku – informácia
  7. Rôzne