Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 14.06.2016 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov - Prima n.o. - Domov sociálnych služieb, Banšelova 2, Bratislava
  3. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov - Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Banšelova 2, Bratislava
  4. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa zmluvného nájmu nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Vl. Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava nájomcom HK Ružinov ´99 Bratislava, a. s.
  5. Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava - Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
  6. Zásady pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného parkovania
  7. Rôzne