Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 12.04.2016 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh  rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov
  3. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74 a 91 štatútu
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch komunikácií na území hlavného mesta SR, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia
  5. Rôzne