Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 18.01.2012

Program

  1. Informácia o zadaní pre vypracovanie ,,Štúdie riešenia parkovania v Mestskej časti Bratislava – Ružinov“
  2. Informácia o stave rozpracovania územných plánov zón
  1. Informácia o pláne práce Strediska environmentálnej výchovy Bratislava – Ružinov na rok 2012
  2. Rôzne
  • Industriálne pamiatky – investičný zámer Cvernovka – ústna informácia, bez materiálov
  • Odsúhlasenie prioritných tém na zasadnutia komisie územného plánovania, žp a dopravy na rok 2012
  • Statická doprava – nadstavba Dulove nám., stavba firmy Interset