Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 12.01.2016 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Aktualizácia Zriaďovacej listiny Ružinovského športového klubu, príspevkovej organizácie
  3. Návrh - Zmena zriaďovacej listiny Materskej školy, Piesočná 2, Bratislava
  4. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku registra „C“ v lokalite Telocvičnej ulice v Bratislave, katastrálne územie Ružinov - parc. č. 2214/31 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, do vlastníctva spoločnosti MFK Petržalka a. s. so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 35 752 157, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako pozemku zastavaného časťou stavby so súp. č. 18205 vo vlastníctve nadobúdateľa.
  5. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve uzatvorenej dňa 13. 3. 2013  s Ružinovským podnikom verejno - prospešných služieb, a. s. so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064
  6. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o pôžičke uzatvorenej v zmysle ust. § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 20. 7. 2015 s Ružinovským podnikom verejno - prospešných služieb, a. s. , so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO:  35828064
  7. Rôzne