Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 23.11.2011

Program

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase  hmotnej núdze, náhlej núdze,  pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch
  1. Nadstavba bytového domu Narcisová 18-20                                     
  2. Parkovací dom Miletičova 60
  1. Obytný súbor Jarabiny
  2. BD Peterská
  1. Podklad k hlasovaniu o prenájme p.č. 15681/33 a 15681/34 v lokalite Vrakunskej cesty  za účelom vybudovania časti prístupovej komunikácie k stavbe „Betonáreň- Vrakunská cesta“
  1. Bioenergetické centrum - zhodnocovanie odpadov, Vlčie hrdlo

                                                   - investičný zámer

  1. Rôzne

       - Žiadosť o podklady pre potreby zostavenia návrhu plánu činností útvaru miestneho kontrolóra na rok 2012