Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 01.12.2015

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – Materské centrum Hojdana, Haburská č. 2, Bratislava
  3. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – MUDr. Katarína Reháková, Haburská č. 2, Bratislava
  4. Aktualizácia Rámcovej zmluvy o spolupráci pri údržbe a prevádzkovaní športového areálu a Prevádzkového poriadku športového areálu
  5. Návrh – Zriaďovacia listina Detské jasle, prevádzka detských jaslí
  6. Tretia zmena rozpočtu na rok 2015
  7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2016 – 2018
  8. Návrh  na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o komplexnom nájme majetku zo dňa 20. 12. 2012, uzatvorenej s Ružinovským podnikom verejno – prospešných služieb, a. s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064 na nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Ružinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2015 zo dňa ............/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava - Ružinov
  10. Rôzne