Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 26.10.2011

Program

 1. Nadstavba bytového domu Paričkova 7 – 9 - žiadosť o záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu                                                          
 2. Zmena využitia – Lodenica Štrkovec
 3. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2011 
 4. Návrh VZN, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 9/2009 z 15.decembra 2009, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
 5. Návrh VZN, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 1/2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov
  z 27. novembra 2007 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
  Bratislava - Ružinov č. 5/2008 z 16. decembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
 6. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2011 z  8. novembra 2011o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne           prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov.
 7. Rôzne