Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 05.10.2015

Program

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti"