Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 15.06.2015

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na úpravu stanov RP VPS, a. s.
  3. Návrh Zriaďovacej listiny Domova dôchodcov
  4. Návrh na prenájom časti nehnuteľností - časť strechy samostatne stojacej budovy, súpisné číslo 5824 – iná budova, Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave, objekt SO 02 blok D – kotolňa a trafostanica, ktorá je vybudovaná na pozemku parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parcelné číslo 14814/383, zapísaná na liste vlastníctva č. 4967 v spoluvlastníctve Mestskej časti Bratislava – Ružinov a Západoslovenská distribučná, a.s., katastrálne územie Trnávka, obec BA-m.č. Ružinov, okres Bratislava II o celkovej ploche 21,60 m2 za účelom jeho využívania na technické účely súvisiace s výstavbou a prevádzkovaním základňovej stanice verejnej elektronickej telekomunikačnej siete GSM pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  5. Návrh Dodatku č. 12 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.01.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 61, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  6. Zmena zriaďovacej listiny Materskej školy, Bancíkovej 2, Bratislava
  7. Zmena zriaďovacej listiny Materskej školy, Piesočná 2, Bratislava
  8. Zriaďovacia listina Materskej školy, Exnárova 6, Bratislava
  9. Zriaďovacia listina Materskej školy, Západná 2, Bratislava
  10. Rôzne