Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 12.05.2015

Program

  1. Otvorenie
  2. Záverečný účet – výročná správa o hospodárení mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2014
  3. Návrh 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2015
  4. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora
  5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ..../2015 z ..... 2015, o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území Mestskej časti Bratislava – Ružinov
  6. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov
  7. Podnet p. Nemčekovej na prešetrenie postupu Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
  8. NEKA
  9. Rôzne