Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 08.10.2014

Program

 1. Sťažnosti občana k náprave situácie v spojitosti s prevádzkou pohostinstiev na trhovisku Herlianska – v zmysle zápisnice č. 8/2014 zo dňa 10.9.2014 prizvaný námestník RP VPS p. Németh
 2. Investičný zámer Svietidlá Casca – Ivánska cesta
 3. UPN hl. mesta SR Bratislavy - Zmeny y doplnky 05 - informácia
 4. Prerokovanie petície k zriadeniu zástavky trolejbusov na Trenčianskej ulici
 5. Rôzne
  • Administratívna budova Ružinov
  • Návrh na rozpočtové opatrenie k schválenému rozpočtu na rok 2014
  • Dostavba Lidl – Ružinovská ul.