Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 10.09.2014

Program

  1. Návrh na vrátenie pozemku reg. ,,C“ parc.č. 10566/8 – ostatné plochy o výmere 4640 m2, kat. úz. Nivy, evidovaného na LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov Protokolom č. 24 zo dňa 30.9.1991, ktorý je na základe Zmluvy o komplexnom nájme majetku zo dňa 20.12.2012, v nájme Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a.s. Mlynské luhy 19, 821 05 Bratislava, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy.
  2. Informácia o aktuálnom stave prípravy konceptov UPN-Z Štrkovecké jazero, ÚPN-Z Bajkalská roh a ÚPN-Z Bajkalská, Drieňová – prisľúbená účasť spracovateľa Ing. arch. Kaliský
  3. Informácia o aktuálnom stave UPN-Z Trnávka – stred
  4. Informácia stavebného úradu ohľadom udeľovania povolení na reklamné zariadenia v roku 2014 (v zmysle Zápisnice č. 7 /2014 zo dňa 13.8.2014)
  5. Rôzne