Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 13.08.2014

Program

  1. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku v katastrálnom území Nivy parc. č. 15145/5 ostatné plochy o výmere 16 m2, do vlastníctva Ing. Andreja Nováka, Magurská 29, 831 01 Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  2. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov registra ,,C" pod garážami v lokalite Miletičova – Prievozská, k.ú. Nivy
  3. Návrh zadania Urbanistickej štúdie zóny ,,Exnárová ulica – východ" MČ Bratislava – Ružinov žiadosť o stanovisko
  4. Informácia o aktuálnom stave prípravy konceptov UPN-Z Štrkovecké jazero, ÚPN-Z Bajkalská roh a ÚPN-Z Bajkalská, Drieňová – prizvaný spracovateľ Ing. arch. Kaliský
  5. Návrh na zradenie komunikácií Banšelová ul. a Krasinského ul. do harmonogramu výmeny plášťov na komunikáciách v roku 2015
  6. Informácia k žiadosti o prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku registra „C" pozemku parcela číslo 20/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, a parcela číslo 20/1 druh pozemku záhrady, k.ú. Ružinov, obec Bratislava – m._. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v obchodnom centre Mierová ul. 85 súpisné číslo 2056 v Bratislave v zmysle zákona NR SR _182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zriadení vecného bremena