Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 09.04.2014

Program

 1. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2014
 2. Petícia proti plánovanej výstavbe polyfunkčného objektu na Seberíniho ul. –  ozrejmenie vyriešenia petície
 3. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2014 z ... 2014 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia c. /2014, ktorým sa mení a doplna Všeobecne záväzné nariadenie c. 2/2011 zo dna 3. 5. 2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
 5. Návrh na prevod pozemkov pod garážami v lokalite Teslovej ulice, parc.č. 15263/1,2,3,20,23,25,28,30,34, parc.č. 15273/32, parc.č. 15278/18,19,44,46,50,75, parc.č. 15281/2,32,34,58,59,63,67,72,73,79 a parc.č. 15284/92, k.ú. Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, umiestnených na predmetných pozemkoch
 6. Správa o investičných zámeroch – informatívna správa v zmysle uznesenia MZ 413/XXIV/2014 zo dňa 4.2.2014
 7. Informácia ohľadom rekonštrukcie budovy bývalej SLSP na Miletičovej ulici
 8. Zmena v užívaní stavby spojená so stavebnými úpravami – Bytový dom, Jašíková ul. – Primapark
 9. Urbanistická štúdia Dunajské predmestie – oznámenie o prerokovaní návrhu UŠ
 10. ÚPN - Z Cvernovka – aktuálna informácia
 11. Doriešenie prechodu pre chodcov na ul. Ružová dolina – informácia
 12. Rôzne