Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 05.03.2014

Program

 1. Návrh na prevod pozemkov pod garážami v lokalite: Borodáčová – Ondrejovova ulica, parc.č. 1349/2 až 13,15,17,19,21 k.ú. Ružinov do vlastníctva majiteľov garáží, umiestnených n predmetných pozemkoch.
 2. Informácia k plánovanej výstavbe polyfunkčného objektu na Seberíniho ul. – stanovisko k listu zo dňa 27.12.2013
 3. Informácia ohľadom rekonštrukcie budovy bývalej SLSP na Miletičovej ulici
 4. Bytový dom Na Križovatkách – krátka informácia o aktuálnom stave
 5. Informácia ohľadom žiadostí doručených na mestskú časť – stavebný úrad v zmysle zápisnice č. 4/2012 zo dňa 21.3.2012
 6. Výzva Hl. mesta SR Bratislavy k obstarávaniu ÚPN-Z Mlynské nivy – Východ
 7. Informatívna správa o plnení úloh a obstarávaní ÚPN-Z v MČ BA – Ružinov
 8. Obstarávanie ÚPN-Z Cvernovka – výber odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie
 9. Pharos Bratislava – sektor C,D,E,I,K,L,M – správa o hodnotení – informácia
 10. Revitalizácia sídliska Ružinov – Ostredky – informácia
 11. Plán aktivít Strediska environmentálnej výchovy mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2014
 12. Doriešenie prechodu pre chodcov na ul. Ružová dolina
 13. Stav riešenia havarijného výtlku na ulici Sklenárova
 14. Priebežná informácia ohľadom časového horizontu riešenia rekonštrukcie zvyšnej časti ulice Ružová dolina
 15. Rôzne
  • Návrh na prevod pozemkov pod garážami v lokalite: Gašparíkovej ulice, parc.č. 14990/3, 14990/4,14990/8,14990/13,14990/14, 14990/16, 14990/24, 14990/25, 14990/26, 14991/5,14991/8, 14991/9, 14991/10, 14991/17, 14991/23, 14991/30, 14991/36, 14991/43, 14991/49, 14991/53 k.ú. Trnávka, do vlastníctva majiteľov garáží, nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch.
  • Návrh na prevod pozemkov pod garážami v lokalite Astronomickej ulice parc.č. 1207/76,100,103,104,107,110,112,113,115,123,124,125,138,141,147,
   149,153,156,173,183,198,203 katastrálne územie Ružinov do vlastníctva majiteľov garáží, umiestnených na predmetných pozemkoch
  • Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov c............zo dna ......................., ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie c. 3/2011 zo dna 28. 6. 2011 o poskytovaní finančných dotácií / grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov, v znení zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením c. 11/2012