Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 27.01.2014

Program

  1. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku evidovaného ako parcela registra„C“ parcela číslo 15228/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria bytovým domom Prešovská 49, Na paši 13,15 súpisné císlo 56 v Bratislave, k.ú. Ružinov, obec Bratislava – m.č. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkom bytov a garáží v zmysle zákona c. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov