Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 12.06.2013

Program

  1. Návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch
  2. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasne parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe preukázania jej zaplatenia
  3.  Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú čl. 73 a 74 (pôsobnosti v oblasti pozemných komunikácií) a čl. 91 štatútu (rozpočtové určenie príjmov)
  4. Pasportizácia stavu bezbariérových prechodov na komunikáciách pre chodcov a cyklistov v lokalite Štrkovec
  5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ... /2013 z 25. júna 2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Ružinov
  6. Záverečný účet – výročná správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2012
  7. Popis spracovaného návrhu ÚPN-Z Trnávka stred pre regulovanú územno-funkčnú jednotku (blok) 3/06 s poukázaním na všetky rozpory s platnou legislatívou – podnet p. Nemčekovej a p. Macsadiovej
  8. Výstavba parkovacích miest – vnútroblok Košická – Oravská, pozemok parc.č. 9737/32 k.ú. Nivy
  9. Časový harmonogram s predpokladaným časovým plnením obstarávania ÚPN-Z a UŠ pre nasledujúce roky – informácia
  10. Rôzne