Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 28.06.2016 o 16:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2016
  3. Stanovisko MZ MČ Bratislava – Ružinov k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR Bratislavy
  4. Návrh na schválenie nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – Materské centrum Hojdana, Hamburská č. 2, Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  5. Návrh dohody o spolupráci s STU
  6. Rôzne