Miestna rada

Zasadnutie: 09.04.2019 o 10:00

Program

1. Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu
uznesenie č. 7/2019
1a. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku a na priľahlom pozemku prislúchajúcich k bytovému domu Liptovská 42,44, Zvolenská 2, Prievozská 19,21 v Bratislave pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
uznesenie č. 8/2019
1b. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku bytovým domom Dulovo námestie č. 10,11, Košická č. 30 v Bratislave pre vlastníkov bytov v bytovom dome
uznesenie č. 9/2019
1c. Návrh - Dodatok č. 6 k Zmluve o komplexnom nájme majetku (Cultus Ružinov, a.s.)
uznesenie č. 10/2019
2. Návrh: Všeobecne záväzného nariadenia č. .........../2019 zo dňa ..................2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov
uznesenie č. 11/2019
3. Návrh: Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č...../2019 zo dňa
..... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č.13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
uznesenie č. 12/2019
4. Návrh novely č. ..../2019 z 30. apríla 2019 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č.8 /2011 o nájme bytov zo dňa 13.12.2011, ktorým sa určujú zásady predeľovania bytov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41, v Bratislave a ktorým sa určuje doba nájmu v bytoch vo vlastníctve mesta Bratislavy zverených do správy mestskej časti a v obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú v dome zverenom do správy mestskej časti v znení noviel č.15/2012, č.22/2012 a č.23/2012
uznesenie č. 13/2019
5. Návrh na súhlas Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov s obstarávaním Územného plánu zóny Zlaté piesky, záhradkárska osada
uznesenie č. 14/2019
6. Návrh na schválenie ÚPN-Z Trnávka – stred, zmeny a doplnky 01
uznesenie č. 15/2019
7. Návrh: Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ..../2019 zo dňa .....2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č.2/2015 zo dňa 17.02.2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred
uznesenie č. 16/2019
8. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení zberu použitého šatstva na území Mestskej časti Bratislava-Ružinov
uznesenie č. 17/2019
9. Poskytnutie bytovej náhrady rodine Dubických z MŠ Stálicová 2 v Bratislave
uznesenie č. 18/2019
10. Návrh na odvolanie riaditeľky príspevkovej organizácie Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava a návrh na poverenie vedením príspevkovej organizácie Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava
uznesenie č. 19/2019
11. Návrh pozvánky na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktoré sa uskutoční 30.04.2019
uznesenie č. 20/2019
12. Rôzne
a) Informácia o stave spoločnosti TVRa RE, s.r.o. a Ružinovského ECHA
Predkladá: JUDr. Matúš Méheš, poslanec
uznesenie č. 21/2019