Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 15.04.2015

Program

 1. Otvorenie
 2. Výber občanov – neposlancov za členov finančnej komisie –osobný pohovor
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č...../2015 zo dňa........2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 4/2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
 4. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku registra „C" pozemku parcela číslo 9416/1, 9416/16, 9416/17 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Nivy, obec Bratislava – m._. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Miletičova ul. č. 68 súpisné číslo 593 v Bratislave v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z .z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 5. Návrh na schválenie dôvodu osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov Areálu Hier Radosť Štrkovec, Drieňová, Bratislava
 6. Prenájom nebytového priestoru v objekte Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, na Mierovej ul. č. 21 v Bratislave, v časti A, o výmere 72,36 m2, parcelné číslo 805/2, zapísanej na LV č. 4405, k.ú. Ružinov, obec Bratislava – mestská časť Ružinov, súpisné číslo 288 z dôvodu osobitného zreteľa
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2014
 8. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2014
 9. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova dôchodcov za rok 2014
 10. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu za rok 2014
 11. Rôzne