Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 14.04.2015

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č...../2015 zo dňa........2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 4/2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách“.
  3. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte  Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, na Mierovej ul. č. 21 v Bratislave, v časti A,  o výmere 72,36 m2, parcelné číslo 805/2, zapísanej na LV č.4405, k.ú. Ružinov, obec Bratislava – mestská časť Ružinov, súpisné číslo 288 z dôvodu osobitného zreteľa
  4. Návrh  na  schválenie  dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa,  týkajúceho  sa  nájmu nebytových priestorov Areálu hier Radosť Štrkovec, Drieňová 9,  Bratislava
  5. Výber člena Komisie mandátovej legislatívno právnej a kontroly z radov občanov
  6. Rôzne