Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 04.03.2015

Program

  1. Otvorenie
  2. Predstavenie kandidátov – neposlancov na členov finančnej komisie – osobný pohovor
  3. Návrh rozpočtu na rok 2015 -2017
  4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne B Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej ul. 16 v Bratislave pre spoločnosť HLZ, s.r.o. Fedáková 10, 841 02 Bratislava
  5. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku pod garážou, parc.č.15096/ 63, k. ú. Trnávka, vo vlastníctve hl m. SR Bratislavy, zvereného do správy MČ Bratislava – Ružinov, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov : Ing. Zbyhněv Stebel a PharmDr. Jana Steblová
  6. Návrh na predĺženie nájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava –Ružinov Ružinovskému podniku verejno – prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064 formou dodatku k zmluve o komplexnom nájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  7. Návrh na vrátenie pozemku registra, „C" parc. č. 10566/8 – ostatné plochy o výmere 4640 m2, kat. úz. Nivy, evidovaného na LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava –Ružinov Protokolom č. 24 zo dňa 30.9.1991, ktorý je na základe Zmluvy o komplexnom nájme majetku zo dňa 20.12.2012 v nájme Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a. s. Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy
  8. Rôzne