Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 09.03.2015

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na r. 2015 – 2017
  3. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a. s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064 a schválenie zmien jej stanov
  4. Návrh na odvolanie a vymenovanie konateľov a členov dozornej rady spoločnosti TVR a RE, s.r.o. so sídlom Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35 728 213 a schválenie zmien jej zakladateľskej listiny
  5. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti CULTUS Ružinov a. s., so sídlom Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 35 874 686 a schválenie zmien jej stanov
  6. Návrh na schválenie zástupcov mestskej časti Bratislava – Ružinov do orgánov spoločnosti Prvá ružinovská spoločnosť, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava
  7. Návrh na predĺženie nájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Ružinov Ružinovského podniku verejno – prospešných služieb, a. s. so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064 formou dodatku k zmluve o komplexnom nájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  8. Výber člena Komisie mandátovej legislatívno právnej a kontroly z radov občanov
  9. Rôzne