Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 04.02.2015

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne B Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej ul. 16 v Bratislave pre spoločnosť HLZ, s.r.o. Fedáková 10, 841 02 Bratislava
  3. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku registra „C" pozemku parcela číslo 9985 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Nivy, obec Bratislava – m.č. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Kvačalova 41, súpisné číslo 1007 v Bratislave v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
  4. Návrh rekonštrukcie objektu na Vietnamskej ulici č.13, ktorý je v správe ZŠ Vrútocká, za účelom vytvorenia dvoch nových tried MŠ
  5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2015 z ... 2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 17/2001 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti
  6. Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – Ružinov č.... zo dňa 17.02.2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka - stred
  7. Rôzne