Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 03.02.2015

Program

  1. Otvorenie
  2. Rokovací poriadok Komisie mandátovej, legislatívnoprávnej a kontroly
  3. Voľba podpredsedu Komisie mandátovej, legislatívnoprávnej a kontroly
  4. Návrh všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2015 z 2015, ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 17/2001 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti
  5. Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – Ružinov č.... zo dňa 17.02.2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred
  6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2015 z ......2015, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Ružinov č. 9/2000 – Požiarny poriadok mestskej časti Bratislava – Ružinov
  7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava- Ružinov na r. 2015 – 2017
  8. Rôzne