Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2010-2014)

Zasadnutie: 15.10.2014

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti pozemku KN-C, kat. uz. Ružinov:
  • parc.č. 3125/19, ostatné plochy, o výmere 171 m2,
  ktorý vznikol podľa geometrického plánu č. 7/2014, úradne overeného pod č. 536/2014, 19.3.2014, odčlenením časti od pozemku KN-C parc.č. 3125/14 o celkovej výmere 199 m2, zastavané plochy a nádvoria a časti z pozemku KN-C parc.č.3125/19 o celkovej výmere 167 m2, ostatná plocha, zapísaných v KN-C na liste vlastníctva č.1, do vlastníctva kupujúcich:
  1. Ján Ružica, bytom Kľukatá 4, 821 05 Bratislava v podiele ½
  2. Ing. Roman Ružica a Danica Ružicová, obaja bytom Pieninská 25, 974 11 Banská Bystrica v podiele ½, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 3. Návrh na zverenie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy stavby - „Materskej školy", na Exnárovej ul. č. 6., v Bratislave, súp.č. II. 18131, kat.úz. Ružinov na parc.č. 1197/126, 1197/177,1197/178 do správy Materskej školy Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava
 4. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemkov KN-C, kat.úz. Nivy parc.č. 10072/19, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 52 m2, parc.č. 10072/18, trvalé trávnaté porasty, o výmere 41 m2, spoločnosti NEOPROT spol. s r.o., Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 5. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku pod garážou, parc.č.275/16, k. ú. Ružinov, ktorý je vo vlastníctve hl m. SR Bratislavy, zverený do správy MČ Bratislava – Ružinov, do výlučného vlastníctva majiteľa garáže umiestnenej na predmetnom pozemku
 6. Návrh na rozpočtové opatrenie k schválenému rozpočtu na rok 2014
 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu Nebytových priestorov pre Tanečno športový klub M+M Bratislava, Súmračná 19, 821 02 Bratislava, v Základnej škole, Ostredková ul. č. 14, 821 02 Bratislava, kat. územie Ružinov, Bratislava II
 8. Rôzne