Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2010-2014)

Zasadnutie: 11.06.2014

Program

  1. Otvorenie
  2. Záverečný účet –výročná správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013
  3. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2014
  4. Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – Ružinov č.... zo dňa 24.06.2014, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná
  5. PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – RUŽINOV na roky 2014 – 2020
  6. Návrh na odvolanie konateľa spoločnosti TVR a RE, s. r. o.
  7. Návrh na odpis pohľadávky voči spoločnosti BLUEFOx, s.r.o.
  8. Rôzne