Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2010-2014)

Zasadnutie: 23.04.2014

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2014
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2014 z ... 2014 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava - Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia c. /2014, ktorým sa mení a doplna Všeobecne záväzné nariadenie c. 2/2011 zo dna 3. 5. 2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
  5. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme objektu Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava
  6. Rôzne