Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2010-2014)

Zasadnutie: 15.01.2013

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh na prevod vlastníckeho práva pozemkov registra „C" v lokalite Martinskej ulice v Bratislave, katastrálne územie Ružinov, zapísaných na LV č. 8 ako:
     - parc. č. 3104/2 – ostatné plochy o výmere 85 m2
     - parc. č. 3104/8 – ostatné plochy o výmere 63 m2
     - parc. č. 3104/9 – ostatné plochy o výmere 42 m2
  Ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s priľahlými nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, Ing. Branislava Ondroviča a Eleonóry Lustigovej, do ich vlastníctva, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa
 3. Návrh zasadnutí KFPČaI v roku 2013
 4. Rôzne