Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2010-2014)

Zasadnutie: 12.06.2013

Program

 1. Otvorenie
 2. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ... /2013 z 25. júna 2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Ružinov
 4. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov registra „C", kat. úz. Trnávka parc.č. 15108/1,15108/2,15108/3, 15096/238,15096/245 do vlastníctva spoločnosti Polyklima, s.r.o., 316 Štvrtok na Ostrove 930 40, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami, vrátane priľahlých pozemkov
 5. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 28. 9. 2010, eč. 540/XXXIX/2010 a schválenie prevodu spoluvlastníckeho Podielu na zastavanom pozemku registra „C" pozemku parcela číslo 1957/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Ružinov do vlastníctva vlastníkov bytov a garáží nachádzajúcich sa na Mierovej ul. č. 167/A, B ,C v Bratislave
 6. Návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratných Jednorazových finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch
 7. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov a Technologického zariadenia plynovej kotolne v objekte Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. V Bratislave SO 02 blok D – kotolňa a trafostanica súpisné číslo 5824 nachádzajúci sa na Vietnamskej ulici v Bratislave
 8. Návrh - Nájom časti priestorov objektu ZŠ Ružová dolina 29, Bratislava
 9. Návrh na prenájom nebytových priestorov v pavilóne A Základnej školy Nevädzová 2, 821 01 Bratislava, pre Súkromnú základnú umeleckú školu Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 10. N á v r h na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v objekte Zimný štadión, Vl. Dzurillu, Ružinovská č. 4, Bratislava
 11. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúce ho sa nájmu Prenájmu reklamných plôch v objekte Zimný štadión, Vl. Dzurillu, Ružinovská č. 4, Bratislava
 12. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č....../2013 z.....2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia
 13. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú čl. 73 a 74(pôsobnosti v oblasti pozemných komunikácií) a čl. 91 štatútu (rozpočtové určenie príjmov).
 14. Záverečný účet – výročná správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2012
 15. Rôzne