Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2010-2014)

Zasadnutie: 27.08.2013

Program

  1. Otvorenie
  2. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu za 1. polrok 2013
  3. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2013
  4. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2013
  5. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2013
  6. 3. zmena rozpočtu r. 2013 – návrh - VYPÚŠŤA SA
  7. N á v r h na prevod pozemkov pod garážami, parc.č.15096/26, 68, 69, k. ú. Trnávka vo vlastníctve hl m. SR Bratislavy, zverených do správy MČ Bratislava – Ružinov, do vlastníctva manželov Ing. Zbyhněva Stebela a Pharm.Jany Steblovej
  8. Rôzne

8a. - Návrh na prenájom časti nehnuteľnosti - pozemku, v kat. úz. Nivy, parc.č. 10448, o výmere 18 m2 zastavané plochy a nádvoria Róbertovi Šarníkovi, bytom Jasovská 3128/19, 851 01 Bratislava, IČO: 45476047 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

8b. - Návrh na prenájom časti nehnuteľností - pozemkov, v kat. úz. Ružinov, časť parc.č. 1207/13 časť, parc.č. 15681/2 a v kat. úz Trnávka častí parc.č. 22220/1,22220/5 pre BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. so sídlom Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods.9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

8c. - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru - garáže č. 2-022, suterén,v bytovom dome na ulici Mierová 167/A,B,C v Bratislave, vchod Mierová, o výmere podlahovej plochy 15,32 m2, parcelné číslo 1957/3, zapísanej na liste vlastníctva číslo 4765, katastrálne územie Ružinov, obec Bratislava - m.č. Ružinov . Prenájmu reklamných plôch v objekte Zimný štadión, Vl. Dzurillu, Ružinovská č. 4, Bratislava

  9. Rôzne