Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2010-2014)

Zasadnutie: 16.10.2013

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č....... zo dňa ......................., ktorým sa mení všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2011 zo dňa 8. 11. 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov, v znení zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 16/2012 a všeobecne záväzným nariadením č. 27/2013
  3. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru - Prenájom nebytového priestoru v objekte Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov, na Mierovej ul. č. 21 v Bratislave, v časti A, o výmere 70 m2, parcelné číslo 805/2, zapísanej na LV č.3841, k. ú. Ružinov, obec Bratislava – mestská časť Ružinov, súpisné číslo 288
  4. Návrh na 4. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Ružinov na rok 2013
  5. Rôzne – Stanovisko MZ k návrhu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – deľba pôsobností v oblasti pozemných komunikácií