Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2010-2014)

Zasadnutie: 28.11.2013

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh zmluvy o komplexnom nájme majetku pre Cultus Ružinov, a.s.
  3. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Ružinov na roky 2014-2016
  4. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov
  5. Rôzne – Návrh na prenájom nebytových priestorov Základnej školy, Vrútocká 58, Bratislava, pre súkromnú Základnú umeleckú školu Art Pegas, Tupolevova 20, 851 02 Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 5a- Stanovisko MZ k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy – o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách