Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2010-2014)

Zasadnutie: 23.01.2012

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na schválenie kúpnej ceny pozemku parcelné číslo 15096/237, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2 a súhlas s uzavretím zmluvy, ktorej predmetom bude usporiadanie spoluvlastníckych vzťahov k výťahu a vstupu a tiež k pozemku pod predmetným vstupom a výťahom bytového domu súpisné číslo 3916 na ulici Na úvrati č. 12 v Bratislave, katastrálne územie Trnávka, obec Bratislava – m. č. Ružinov, okres Bratislava II v prospech vlastníkov bytov a nebytového priestoru v bytovom dome Na úvrati č. 12 súpisné číslo 3916 v Bratislave."
  3. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku ZŠ Ostredková 14 v Bratislave."
  4. N á v r h na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov na Pivoňkovej ul. č.2."
  5. N á v r h všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ... /2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava - Ružinov."
  6. Návrh zasadnutí KFPČaI v roku 2012."
  7. Rôzne - Návrh na schválenie Dodatku k Nájomnej zmluve č. 1333/2011 uzatvorenej medzi N á v r h všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ... /2012 zo 14. februára 2012, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 5/2003 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava - Ružinov zo 16. decembra 2003."