Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2010-2014)

Zasadnutie: 04.06.2012

Program

  1. Otvorenie
  2. Žiadosť na prenájom časti nehnuteľnosti – pozemku, v kat. ú. Ružinov, parc.č. 1207/13, kat.úz. Ružinov o výmere 3464 m2, zastavaná plocha pre Canis Center Eddy Slovakia (združenie) Čmelíkova 17, 821 03 Bratislava, IČO: 42128749
  3. N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ...../2012 zo - dňa ...........2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách
  4. Návrh na zosúladenie právneho stavu so skutkovým stavom a súhlas so zmenou spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu a príslušenstve domu v bytovom dome Kvetná 14 súpisné č. 1026 v Bratislave
  5. Rôzne - N á v r h na vyradenie prenajatého RP V-PS a.s. Zmluvou o komplexnom nájme majetku zo dňa 01. 01. 2003 v znení dodatkov.