Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2010-2014)

Zasadnutie: 10.12.2012

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na rozpočtové opatrenie k schválenému rozpočtu na rok 2012
  3. Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../ 2012 zo dňa ... 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 21/2012 zo dňa 26. júna 2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách
  4. Rôzne