Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2010-2014)

Zasadnutie: 24.08.2011

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku - RDS Sklenárova 14, Bratislava
 3. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2011
 4. Návrh na prenájom pozemkov v lokalite Bajkalskej ulice, katastrálne územie Nivy, pare. č. 15417/2, pare. č. 15417/3, pare. č. 15417/4 za účelom riadneho užívania stavby so súpisným číslom 720 „Ubytovňa Železničiar" na Bajkalskej ulici č. 41 v Bratislave a pare. č. 15386/7, pare. č. 15386/2 ako priľahlých pozemkov k uvedenej stavbe súp. č. 720, do nájmu nájomcovi: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR", Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501, odštepný závod: Železnice Slovenskej republiky -Závod služieb železníc Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 5. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2011
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu za I. polrok 2011
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2011
 8. N á v r h na prevod pozemkov pod garážami na K u 1 í š k o v e j ulici, parc.č.9940/2,7,8,9,10,11, k. ú. Nivy, do vlastníctva majiteľov garáží nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch
 9. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku evidovaného ako parcela registra C" parcela číslo 15228/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria bytovým domom Prešovská 49, Na paši 13,15 súpisné číslo 56 v Bratislave, k.ú. Ružinov, obec Bratislava - m.č. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkom bytov a garáží a zriadení vecného bremena a na prevod pozemkov pod garážami na Prešovskej ul. a ul. Na paši
  • parcela č. 15228/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
  • parcela č. 15228/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2,
  • parcela č. 15228/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2,
  • parcela č. 15228/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2,
  • parcela č. 15228/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
   k.ú. Ružinov. obec Bratislava - m.č. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkom garáží nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch vo dvore bytového domu Prešovská 49, Na paši 13,15 súpisné číslo 56 v Bratislave
 10. N á v r h na predaj akcií Dexia banky Slovensko a.s., IČO: 31575951, so sídlom: Hodžova 11, Žilina, PSČ: 010 11, vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Ružinov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 11. Rôzne:

a/Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 29/11/2003 zo dňa 11.2. 2003 o výške finančného príspevku na spoločné stravovanie nepracujúcich dôchodcov, občanov z mestskej časti Bratislava - Ružinov

b/Návrh na úpravu príjmových pásiem k určeniu výšky finančného príspevk pre spoločné stravovanie dôchodcov z mestskej časti Bratislava - Ružinov

c/Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách, materských školách a zariadeniach školského stravovania zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín