Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2010-2014)

Zasadnutie: 05.12.2011

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č.../2011 zo dňa 13. 12. 2011 o nájme bytov
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratných obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch
  4. Návrh rozpočtu na rok 2012 a prognóza r. 2013 – 2014
  5. Informácia o stave majetku MČ /uznesenie MZ 40/IV/2011 bod D/
  6. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku MŠ Prešovská 28 v Bratislave
  7. Návrh na schválenie Dodatku k Nájomnej zmluve č. 1333/2011 uzatvorenej medzi prenajímateľom Mestskou časťou Bratislava – Ružinov a nájomcami spoločnosťami Architekti B.K.P.Š., spol. s r.o., Trnavská cesta 61, 821 01 Bratislava, IČO: 30 777 399 a 2. LTL-UNI, s.r.o. ,Trnavská cesta 61, 821 01 Bratislava, IČO: 45 281 611 na dobu neurčitú dňa 18. 3. 2011, v ktorom budú zakotvené zmeny týkajúce sa zmluvnej strany – 1. nájomcu a zmeny súvisiace so zmenou, zrušením a nahradením príslušných ustanovení tejto nájomnej zmluvy, ktorých sa tieto zmeny budú týkať z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  8. Žiadosť o podklady – útvar miestneho kontrolóra
  9. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku ZŠ Borodáčová v Bratislave
  10. rôzne - Návrh na vyradenie HIM – VPS