Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2010-2014)

Zasadnutie: 12.03.2014

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Ružinov č ............zo dňa .......................,ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 zo dňa 28. 6. 2011 o poskytovaní finančných dotácií / grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov, v znení zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 11/2012
  3. Návrh na prenájom novovytvoreného pozemku parc. č. 9737/33, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 653 m2, odčleneného, ako časť z pozemku registra „C" parc. č. 9737/1 druh pozemku, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3835 m2 evidovaného na LV č. 1, v kat. území Nivy, podľa GP c. 6/2014 , úradne overeného dňa 10.02.2014 pod číslom 193/2014 vlastníkom rozostavaných bytov zapísaných na liste vlastníctva č. 2720, za účelom vybudovania 29 parkovacích miest k stavbe : „Nadstavba bytového domu - 14 bytových jednotiek" na Košickej ulici č. 20-26 v Bratislave, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne A Základnej školy na Ostredkovej ul. č. 14 v Bratislave pre Základnú umeleckú školu Exnárová 6, Bratislava
  5. Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Miletičova ul. č. 37, Bratislava a výdajnej školskej jedálne v objekte Miletičova ul. č. 59 do siete škôl a školských zariadení SR a ich následné zriadenie k 1.9.2014
  6. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi Slovenským červeným krížom a Materskou školou Miletičova 37
  7. Rôzne - Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 30/2013 o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkovobyvateľom Mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch

  7a.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu
        nebytových priestorov v Základnej škole na Borodáčovej ul. 2 v Bratislave pre
        Základnú umeleckú školu Exnárova 6, Bratislava